MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA

 

Ewa Duma

 

Kronika Zielonej Góry ZA 2000 ROK

 

Pomysłodawczynią stanowiska kronikarza miasta była radna Maria Garbowska. Pracę w tym charakterze rozpoczęłam 14 marca 2000 roku.

Tworząc Kronikę Zielonej Góry myślę o utrwaleniu waż-niejszych wydarzeń kulturalnych, społecznych, gospodarczych i poli-tycznych, jakie miały miejsce na terenie naszego miasta od 1 stycznia 2000 roku. Informując w sposób chronologiczny i na bieżąco o istot-nych wydarzeniach mam na myśli przyszłe pokolenia, które być może będą prowadziły badania nad historią Zielonej Góry. Staram się odpowiednio klasyfikować zaistniałe fakty, ujmować w ramy czasowe i przedstawiać ich treść w sposób najbardziej syntetyczny. Kronika Zielonej Góry jest w całości pracą autorską. W większości wydarzeń uczestniczyłam osobiście. Zajmowałam się obserwacją życia miasta, zbieraniem informacji, fotografowaniem, redagowaniem tekstów i obróbką komputerową. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to wyczerpujące przedstawienie życia naszego miasta, dlatego dodatkowo prowadzę dokumentację w postaci materiałów źródłowych (zdjęcia, dokumenty, publikacje prasowe i książkowe). Będę wdzięczna za opinie i uwagi dotyczące kroniki miasta, które wykorzystam do dalszej jej redakcji. Dla potrzeb “Studiów Zielonogórskich” przygotowałam skróconą wersję tego co znalazło swoje miejsce w dwóch tomach formatu A-3 po 350 stron każdy i na płycie CD (do wglądu w Muzeum Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i Archi-wum Państwowym w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie).

KRONIKARZ MIASTA

STYCZEŃ

2.01.2000 - Godzina 510 - przyjście na świat pierwszego (w tym roku) obywatela naszego miasta - Jakuba Wojciecha Ryczkowskiego, syna Mirosława i Magdaleny (mieszkańców Zielonej Góry).

6.01.2000 - Czwartek Lubuski - Promocja książki poetyckiej Czesława Sobkowiaka (mieszkańca Zawady, k. Zielonej Góry) pt. “Światło przed nocą”, w sali dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9.

7.01.2000 - Wznowienie działalności Muzeum Lalek w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, al. Niepodległości 3/5 (www.zgora.pl/teatr).

9.01.2000 - Koncert - VIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na parkingu przy Centrum Biznesu Spółki z o. o. w Zielonej Górze, ul. Bohate-rów Westerplatte 23 (www.centrumbiznesu.pl).

13.01.2000 - Czwartek Lubuski - spotkanie dyskusyjne połączone z promo-cją książki autorstwa prof. dr hab. Inż. Mariana Miłka (rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Sulechowie) “Podstawy reform admini-stracji publicznej, systemu edukacji, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia”, w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

20.01.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książki prof. dr hab. Mariana Bugajskiego “Pół wieku kultury języka polskiego 1945 -1995”, w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

21.01.2000 - Pięćdziesiąte przedstawienie “Wszystko w rodzinie” R. Cooney’a, w Lubuskim Teatrze.

24.01.2000 - Spektakl “33 omdlenia” w reżyserii i z udziałem Zbigniewa Zapasiewicza, któremu partnerowali Olga Sawicka, Leon Charewicz, Krzysztof Stelmaszyk na Scenie im. St. Cynarskiego w Lubuskim Teatrze.

25.01.2000 - XXI sesja Rady Miejskiej w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza, Stary Rynek 1. Radni podjęli uchwały w sprawach:

  1. zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na określonych obszarach Zielonej Góry(śródmieście),
  2. utworzenia jednostki budżetowej - Biuro Pełnomocnika “ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 10, którego gospodarzem jest Lubuskie Stowarzyszenie “Trzeźwość”.
  3. zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze,
  4. powołania komisji dyscyplinarnych,
  5. trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania,
  6. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Zielona Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych,
  7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
  8. zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.

25.01.2000 - Uruchomienie wyciągu narciarskiego przy ul. Tatrzańskiej (Osiedle Piastowskie) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Urszuli 3 a, w części południowo-zachodniej Zielonej Góry, o wyso-kości 199 m. n.p.m. (jest to trzeci, co do wysokości punkt w naszym mieście).

25.01.2000 - Powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązy-wania Problemów Alkoholowych - psycholog Renaty Teodorczyk - Glinki.

LUTY

4.02.2000 - Spotkanie podsumowujące rywalizację o tytuł Lubuszanina Roku 1999 roku, w sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

 Tytuł honorowy - Lubuszanki ’99 przyznano Izabeli Szafrańskiej - Słupeckiej, szefowej zespołu artystycznego “Buziaki” z Gorzowa Wlkp.

 Tytuł Wice-Lubuszanina ’99 przyznano ks. prałatowi Konradowi Herrmannowi, organiza-torowi życia duchownego i kulturalnego w parafii Najświętszego Zbawiciela, honoro-wemu prezesowi oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zielonej Górze.

4.02.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książek w Wojewódzkiej i Miej-skiej Bibliotece Publicznej “Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku” pod redakcją Hieronima Szczegóły oraz “Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości” pod redakcją Mieczysława Ostrowskiego,

6.02.2000 - Happening - promocja książki Jerzego Piotra Majchrzaka pt. “Szaleństwa wiary, albo procesy czarownic w Zielonej Górze” według pomysłu Barbary Fijałkowskiej i Wiesława Myszkiewicza przed budynkiem Muzeum Ziemi Lubuskiej.

6.02.2000 - Sukces grupy filmowców Sky Piastowskie na VII Przeglądzie Filmów Fabularnych w Słupcy - Prowincjonalia 2000. Film “Że życie ma sens” w reżyserii Grzegorza Lipca otrzymał Nagrodę Burmistrza Słupcy.

6.02.2000 - Sukces zielonogórskich kabareciarzy na VII Przeglądzie Filmów Fabularnych w Słupcy. Dzieło “Dr Jeckyll i Mr Hyde” Władysława Sikory i Jarosława Stypy uznano za udaną próbę stworzenia filmu kabaretowego.

12.02.2000 - XXII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 - Debata oświatowa.

14.02.2000 - Zmarł w wieku 78 lat aktor Eugeniusz Szatkowski, jeden z zało-życieli Lubuskiego Teatru.

18.02.2000 - Zmarł aktor Hilary Kurpanik - w latach 1983 - 1985 dyrektor i kierownik artystyczny Lubuskiego Teatru.

19.02.2000 - Premiera J. Mortimer, B. Cooke “Komedia sytuacyjna” w reży-serii Sylwestra Chęcińskiego na scenie im. Stanisława Cynarskiego w Lubu-skim Teatrze. Scenografia - Janusz Taryłło, choreografia - Leszek Czarnota, muzyka i opracowanie muzyczne Jerzy Bechyne.

22.02.2000 - XXIII sesja Rady Miejskiej w sali sesyjnej zielonogórskiego Ratusza. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1) wspierania działań zmierzających do utworzenia Uniwersytetu w Zielonej Górze,

2) likwidacji Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 8 a i b.

3) utworzenia Zespołu Rehabilitacyjnego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Promyk” - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, przy ul. Gło-wackiego 8 a i b, 5/46 z dniem, 1 września 2000 roku.

4) nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych mieszczącemu się w budynkach przy ul. Francuskiej. Szkoła będzie nosiła imię Unii Europejskiej. Nazwę wybrali uczniowie w referendum,

5) zaciągnięcia dwóch pożyczek w sumie na kwotę 1,7 mln zł na budowę sortowni śmieci w Raculi (2 km od Zielonej Góry), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

6) ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowejw zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznegosp. z o. o. w Zielonej Górze przy ulicach Krasińskiego i Jagiellonki,

7) poręczenia przez miasto spłaty kredytu zaciągniętego przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zielonej Górze, na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicach Batorego i Krasińskiego,

8) poręczenia przez miasto spłaty kredytu zaciągniętego przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Zielonej Górze, na budowę czterech budynków mieszkalnych przy ulicach Krasińskiego i Jagiellonki,

9) cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

10) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2000.

22.02.2000 - Spotkanie Prezydenta Zielonej Góry Zygmunta Listowskiego z wójtem gminy Zielona Góra Eugeniuszem Uglikiem dotyczące przyłącze-nia gminy do Zielonej Góry.

23.02.2000 - Spotkanie Prezydenta Zielonej Góry Zygmunta Listowskiego z Prezydentem Gorzowa Wlkp. Tadeuszem Jędrzejczakiem. Zarządy obu miast zamierzają się regularnie spotykać, aby wymieniać rady i doświadczenia.

24.02.2000 - Forum poświęcone “Aktualnej i przyszłej roli Zielonej Góry” w sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

24.02.2000 - Wręczenie Lubuskich Wawrzynów Literackich za rok 1999 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wawrzyny otrzymali: prozatorski - Władysław Wilk (pseudonim Mirosława Kuleby) z Zielonej Góry za “Dziennik snajpera”, wawrzyn poetycki - ks. Zygmunt Kowalczuk z Sulęcina za tomik “Po tamtej stronie księżyca”.

24.02.2000 - VIII Targi Budownictwa (24-27.02). Na 150 ekspozycjach zaprezentowano najnowsze osiągnięcia branży budowlanej.

MARZEC

1.03.2000 - Wprowadzenie w życie zakazu spożywania alkoholu na Starówce (uchwała Rady Miejskiej).

1.03.2000 - Otwarcie wystawy Doroty Komar-Zmyślony “Rysunek” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

1.03.2000 - Otwarcie wystawy portretów Lubuszan autorstwa Stanisława Mazusia “Spotkajmy się w Mazusiowej palecie” w Galerii Art przy Placu Pocztowym 13.

2.03.2000 - Czwartek Lubuski - Promocja książki poetyckiej Władysława Klępki pt. “Bordiura z akantem” w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miej-skiej Biblioteki Publicznej.

3.03.2000 - Inauguracja Spotkań Muzycznych “Wschód - Zachód” w wyko-naniu frankfurckiej Orkiestry Symfonicznej i Lissane Soeterbroek (skrzypce) we Frankfurcie nad Odrą. W programie kompozycje Chaczaturia i Szosta-kiewicza.

6.03.2000 - Otwarcie wystawy Anny Furmanek “Camera Obscura” w Galerii Twórców “Galera” w Cafe Borgia, ul. Westerplatte.

6.03.2000 - Sukces zielonogórskich liceów w rankingu Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W pierwszej setce znalazły się dwa nasze licea: I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze, ul. Kilińskiego 1 (V miejsce) i V Liceum Ogólnokształcące przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15 a (XXV miejsce).

7.03.2000 - Rozpoczęcie rozbiórki targowiska “Pod Topolami”.

8.03.2000 - Otwarcie ogólnopolskiej wystawy poplenerowej - “Rzeczywi-stość, wizje, interpretacje - Łagów ‘99” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

21.03.2000 - Zielona Góra na antenie Telewizji Polskiej w programie TVP 1 “Kawa czy herbata”.

22.03.2000 - Sąd ogłosił upadłość “Polskiej Wełny”.

23.03.2000 - III Wiosenne Targi “Zdrowie, Moda, Uroda” (23 - 26.03) w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Zaprezentowano 50 ekspozycji przedstawiających towary i usługi (m. in. kosmetyki, zdrową żywność, sprzęt gospodarstwa domowego oraz niekonwencjonalne metody leczenia).

23.03.2000 - IV Zachodnie Targi Turystyki i Rekreacji “Zatur 2000” w Drzon-kowie. Zaprezentowano wiele ofert, wymieniano doświadczenia i pozyski-wano klientów.

28.03.2000 - XXIV sesja Rady Miejskiej w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1) przystąpienia miasta Zielona Góra do Spółki Akcyjnej “Aqarena Zielona Góra”,

2) Statutu Miasta Zielona Góra,

3) “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”,

4) określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność5) Gminy Zielona Góra o statusie miejskim,

6) zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Zielonej Górze przy ul. Ogrodowej 2/3 stanowiącej własność7) miasta na nieruchomość8) lokalową położoną przy ul. Masarskiej 9/2 stanowiącą własność9) osoby fizycznej,

10) oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Krętej na rzecz Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

11) przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (Spalony Las),

12) przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (cmentarz),

13) zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

14) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2001 z przeznaczeniem na modernizację hali do szkolenia w akrobatyce sportowej będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze,

15) likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 32 przy ul. Wyspiańskiego 19 w Zielonej Górze,

16) utworzenia liceum technicznego w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze,

17) utworzenia liceum zawodowego w Zespole Szkół Budowlany w Zielonej Górze,

18) utworzenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze,

19) utworzenia liceum technicznego w Zespole Szkół Samochodowych w Zielonej Górze,

20) wprowadzenia zawodów “technik mechanik” i “technik elektryk” w Szkole Policealnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Zielonej Górze,

21) utworzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury - biblioteki publicznej w Zielonej Górze,

22) zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zielonej Górze,

23) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek oraz określenia regulaminu postępowania konkursowego,

24) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

28.03.2000 - Przekazanie przez Zakład Telekomunikacji Polskiej S.A. w Zie-lonej Górze do Muzeum Ziemi Lubuskiej jednej z ostatnich w kraju ręcznej centrali telefonicznej.

30.03.2000 - Czwartek Lubuski - Promocja książki Mieczysława Wojec-kiego “Polacy i Grecy. Związki serdeczne” w sali dębowej Wojewódzkieji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

KWIECIEŃ

6.04.2000 - Podpisanie umowy przez zielonogórski “Zastal - Wagony” z wrocławskim “Pafawagiem” (Państwowa Fabryka Wagonów) na wykonanie przez nich tysiąca wózków, które będą podstawowym elementem wagonów.

6.04.2000 - Sukces zielonogórskich par tanecznych ze Szkoły Tańca “Gracja” podczas Turnieju “Euro - Dance Festival” w Szczecinie. Iwona Golczak i Michał Malitowski - najlepsza para w stylu latynoamerykańskim; Karina Nawrot i Andrzej Sadecki - drugie miejsce w klasie “S” w stylu standardowym.

7.04.2000 - Otwarcie Targów Edukacyjnych “Sztubak 2000” (7.04 - 8.04.) zorganizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta w sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcącego (ul. Chopina 19).

7.04.2000 - I Zjazd Dziennikarzy Prasy Lokalnej Województwa Lubuskiego w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Pomysłodawcą był Wojciech Jachimowicz, działacz - regionalista.

7.04.2000 - Otwarcie wystawy Fotografii Leszka Krutulskiego “Na Ulicy” w Galerii Twórców “Galera” w Domu Kultury “Kolejarz”, ul. Westerplatte 32.

7.04.2000 - Otwarcie wystawy Iwony Wrońskiej i Joanny Legierskiej “Obrazy wybrane” w Galerii Twórców “Galera” w Cafe Borgia, ul. Westerplatte 32.

7.04.2000 - Lubuski Festiwal Rockowy zorganizowany przy współudziale Zie-lonogórskiego Ośrodka Kultury, 4 Róże dla Lucienne i Radia Index.

9.04.2000 - Premierą “Tanga” S. Mrożka w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego rozpoczął się II Przegląd Współczesnego Dramatu (9.04.-17.04) na scenie im. S. Cynarskiego w Lubuskim Teatrze.

12.04.2000 - Pierwsze posiedzenie ośmioosobowego zespołu do spraw utworzenia uniwersytetu w Zielonej Górze. Zespół został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. Na czele stoi wiceminister do spraw szkolnictwa wyższego Jerzy Zdrada.

15.04.2000 - Sukces Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych “Polmos” w Zielonej Górze (ul. Jedności 59), (www.polmos.zgora.pl). “Ginowi Lubus-kiemu” przyznano tytuł najlepszego produktu 1999 roku.

16.04.2000 - VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego “Wiosna 2000” o Puchar Prezydenta Miasta zorganizowany przez Studio Tańca “Dance Club” (założone przez Krzysztofa Kocińskiego).

17.04.2000 - II Forum poświęcone “Aktualnej i przyszłej roli Zielonej Góry” zorganizowane przez redakcję “Studiów Zielonogórskich” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

17.04.2000 - Rozpoczęcie warsztatów historycznych, etnograficznych i pla-stycznych pt. “Miasto Zielona Góra dziedzictwem kultury europejskiej” z udziałem uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i członków Klubu Młodego Europejczyka w sali sesyjnej ratusza.

17.04.2000 - Otwarcie I Międzynarodowych Targów Firm Symulacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Długa 13, www.cku.zgora.pl

18.04.2000 - XXV sesja Rady Miejskiej w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza - Stary Rynek 1. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielona Góra oraz Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za rok 1999,

2) zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

3) udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do korzystania z rachunku podstawowego miasta Zielona Góra,

4) zamiany nieruchomości leśnych położonych w Zielonej Górze,

5) zmiany obwodów gimnazjów w Zielonej Górze,

6) zmiany uchwały w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra,

7) zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

18.04.2000 - Ukazał się pierwszy numer pisma Stowarzyszenia Galeria Twórców - “GalerArt”. W piśmie znalazła się publicystyka dotycząca wszelkich działań artystycznych oraz próby twórczości młodych.

18.04.2000 - Ponad 2000 lubuszanek (w tym zielonogórzanki) wykonało badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi.

21.04.2000 - Regionalny Konkurs Mister Budowy Roku 1999 wygrały również obiekty z Zielonej Góry. Nagrodzono budynek przy ul. Kilińskiego 3 (segmenty A, B, C, D) a wyróżnienia zdobyły: zielonogórski zespół mieszkalno-usługowo-garażowy z ul. Słowackiej 6/8/10 (budynki C, D1 i D2).

27.04.2000 - Czwartek Lubuski - Promocja dwóch książek w WiMBP: profesora Jerzego Piotra Majchrzaka pt. “Szaleństwo wiary albo procesy cza-rownic w Zielonej Górze” oraz Jerzego Zysnarskiego, redaktora naczelnego “Ziemi Gorzowskiej” - pt. “Czarownice z Kobylej Góry - transgraniczna historia Gorzowa i inne szkice z przeszłości miasta”.

28.04.2000 - 25 -lecie działalności Teatru Tańca Współczesnego “SAGA”.

29.04.2000 - Atak owadów - komarów i meszek (bolimuszek) - na mieszkań-ców Zielonej Góry.

MAJ

1.05.2000 - Festyn z okazji Święta Pracy na stadionie MOSIR przy ul. Sule-chowskiej zorganizowany przez klub SLD Rady Miejskiej.

1.05.2000 - Rewolucja systemu rejestracji samochodów w Polsce - wprowadzenie nowych tablic rejestracyjnych: białych z czarnymi literkami (FZ - Zielona Góra) i cyframi, ozdobione małą flagą i literkami “PL”.

1.05.2000 - Turniej zorganizowany z okazji 25-lecia startów żużlowca Andrzeja Huszczy na Stadionie Żużlowym przy ul. Wrocławskiej.

3.05.2000 - Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez biskupa Pawła Sochę w konkatedrze pw. św. Jadwigi. Uczestnicy po mszy udali się pod obelisk upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, gdzie kontynuowano uroczystość.

5.05.2000 - Otwarcie IV Targów Motoryzacyjnych “Auto 2000” pod patronatem medialnym Telewizji Poznań (TVP) w Drzonkowie.

6.05.2000 - Msza polowa z okazji sześćdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej i 55. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie przy pomniku Bohaterów Drugiej Wojny Światowej.

6.05.2000 - Zmarł w wieku 86 lat Jan Lembas były wojewoda zielonogórski.

7.05.2000 - Wybory Miss Ziemi Lubuskiej w barze “Studio”. Miss została dwudziestoletnia zielonogórzanka Dorota Makutynowicz. Jej wymiary to 90-65-91 i wzrost 173 cm.

8.05.2000 - Występ Hanki Bielickiej, Artystki obchodzącej 60-lecie swojej pracy na scenie, z towarzyszącą jej Lidią Stanisławską (aktorka i piosen-karka) w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

8.05.2000 - Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Sylwestra Mocura pt. “Spokój” w Galerii Twórców “Galera” w Cafe Borgia - Dom Kultury “Kolejarz”, ul. Westerplatte 32.

10.05.2000 - Otwarcie Wielkiej Wystawy Fotografii “National Geographic” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

11.05.2000 - Start lubuskich maratończyków na trasę Zielona Góra - Rzym spod zielonogórskiej konkatedry.

11.05.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książki Aliny Wojciechowskiej pt. “Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata” w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

11.05.2000 - Obchody 35-lecia Dyskusyjnego Klubu Kultury Filmowej w Zie-lonej Górze w Kinie Studyjnym “Newa”, al. Niepodległości 36 (11-13.05.2000).

12.05.2000 - Koncert Galowy Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Zielona Góra 2000 w auli Politechniki Zielonogórskiej zorganizowany przez Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

12.05.2000 - Otwarcie wystawy Marka Jaromskiego “NIEBIESKA MONETA” z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

9.05.2000 - Lubuski oddział Literatów Polskich wybrał nowe władze w osobach: prezes: Eugeniusz Kurzawa z Wilkanowa koło Zielonej Góry (II kadencja) oraz wiceprezesi Janusz Koniusz z Zielonej Góry i Tadeusz Szyfera z Gorzowa Wlkp.

13.05.2000 - Konwaliowy Turniej Tańca zorganizowany przez Szkołę Tańca “Gracja” w hali sportowej KS “Novita 10”.

13.05.2000 - Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża - II Bal charytatywny w Palmiarni.

13.05.2000 - Otwarcie pierwszego w historii Zielonej Góry specjalistycznego “Sklepu Górskiego” przy ulicy Moniuszki 1/1.

15.05.2000 - “Zimna Zośka” to w tym roku “gorąca Zośka”. Dzień nazywany przez mieszkańców Polski “zimną Zośką” (ze względu na wyjątkowo niskie od lat temperatury) okazał się ciepłym letnim dniem. Temperatura wynosiła 27,5 stopnia Celsjusza a wilgotność powietrza 27 - 29 % (bardzo mała).

16.05.2000 - Bachanalia 2000 - Przekazanie studentom kluczy do miasta przez prezydenta Zygmunta Listowskiego to symboliczne rozpoczęcie obchodów studenckiego święta na placu przed Amfiteatrem na Wzgórzach Piastowskich (16.05 - 18.05.).

16.05.2000 - Otwarcie nowej galerii pod nazwą Pracownia Wolnego Wyboru przez Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w piwnicy przy ul. Wrocławskiej 7.

17.05.2000 - Sukces zielonogórskich tancerzy na Otwartym Pucharze Łodzi w Formacji Freestyle. Formacja Pamp - I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. Formacja Spoko - II miejsce.

18.05.2000 - Wizyta delegacji z miasta Helmond (Holandia) w Zielonej Górze (18 - 19.05.) w celu zapoznania się z aktualną sytuacją i strategią rozwoju naszego miasta oraz przekazania czeku na 250 tys. guldenów tj. ok. 500 tys. zł na budowę noclegowni dla bezdomnych oraz czeku na kwotę 2, 5 tysiąca dolarów tj. ponad 11 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dokończenie budowy Centrum Wschód - Zachód w Filharmonii Zielonogórskiej.

18.05.2000 - Światowa Konferencja “Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” - Zielona Góra 2000 (18 - 20.05.) pod honorowym patronatem żony prezydenta RP Jolanty Kwaśniewskiej w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 5 zorganizowana przez “Sikoń - Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych”.

20.05.2000 - I Europejski Kolorowy Marszobieg w Zielonej Górze - impreza towarzysząca światowej konferencji na temat “Problemów osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej” (18-20.05).

26.05.2000 - Performance Władysława Kaźmierczaka i Ewy Rybskiej w Ga-lerii BWA, al. Niepodległości 19, (www.bwazg.pl).

29.05.2000 - II Przegląd Małych Form Teatralnych “Wielcy aktorzy - wielka literatura” w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego (29.05).

30.05.2000 - XXVI sesja Rady Miejskiej w Zielonej Górze, w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza, Stary Rynek 1. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1) Zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania.

2) Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrud-nionych w Izbie Wytrzeźwień w Raculi.

3) Nadania ststutu Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury.

4) Nadania statutu BWA (Biuro Wystaw Artystycznych).

5) Przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.

6) Zaciągnięcia kredytu w Wielkopolskim Banku Kredytowym.

7) Ustalenia regulaminu Jarmarku Winobraniowego w Zielonej Górze.

8) Zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000.

9) Odrzucenia protestu kwestionującego ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu stacji paliw przy ul. Wrocławskiej

10) powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej.

30.05.2000 - Otwarcie wystawy ze zbiorów Heleny Jankowskiej “Lalki świata” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

30.05.2000 - VI Sportowy Turniej Miast i Gmin pod honorowym patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego zorganizowany przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, Krajową Federację “Sport dla wszystkich”
i Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Zwyciężyła Zielona Góra - 14, 57 % udziałem mieszkańców, tj. na 114 686 mieszkań-ców do turnieju przystąpiło 16 709 mieszkańców.

CZERWIEC

1.06.2000 - Dzień Dziecka - “Deptak dziećmi malowany” - impreza zorganizo-wana na deptaku przez Zielonogórski Ośrodek Kultury z siedzibą w Amfiteatrze.

1.06.2000 - Premiera musicalowej komedii dla dzieci, młodzieży i dorosłych “Awantura o Basię” Kornela Makuszyńskiego w adaptacji, reżyserii i choreografii Daniela Kustosika w Lubuskim Teatrze.

2.06.2000 - Lubuskie Forum Kultury w salach wykładowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy al. Wojska Polskiego 64. Konferencja jest jedną z dziewięciu wielkich imprez przed Kongresem Kultury Polskiej 2000, który odbędzie się 8 - 10 grudnia 2000 roku w Warszawie. Forum towarzyszyły imprezy związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.

2.06.2000 - Inauguracja VII Międzynarodowego Festiwalu organowego im. G. Ph. Telemanna - koncert kameralny Orkiestry Smyczkowej Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Czesława Grabowskiego w kościele pw. Naj-świętszego Zbawiciela. Andrzej Chorosiński - organy. Artyści wykonali utwory J. S. Bacha i G. F. Haendla.

6.06.2000 - Uruchomienie czwartego mammografu w mieście - znajduje się on w prywatnej przychodni lekarskiej “Aldemed” przy al. Niepodległości.

7.06.2000 - Międzynarodowa Sesja “Serbołużyczanie na terenach przygranicznych” zorganizowana przez Mieczysława Wojeckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, ul. Długa 5.

7.06.2000 - Rada Nadzorcza Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych “Lumel” S.A. w Zielonej Górze wybrała nowy zarząd spółki. Jego kadencja potrwa trzy lata. Prezes Adam Antoń (kieruje zakładem od 1990 roku). Zarząd: Zbigniew Psikus, Romuald Szymaniak, Bogdan Matysik.

7.06.2000 - Sukces zielonogórskiej spółki “Nordis” na Międzynarodowych Targach “Agropol 2000” w Rzeszowie. Spółka otrzymała dyplom i godło za pyzy z mięsem oraz. złoty medal InterRes za lody twarożkowe w czekoladzie “Serniczek wiedeński”.

7.06.2000 - Uruchomienie trzech źródełek - ozdobnych zdrojów z wodą stylizowanych na zabytkowe wodopoje na deptaku. Pomysł radnego Edwarda Markiewicza.

8.06.2000 - Szpital Wojewódzki wzbogacił się o nowy ultrasonograf. Zamontowany został na Oddziale Ginekolgiczno - Położniczym.

8.06.2000 - Marek Piechowiak został wybrany w Sejmie na rzecznika praw dziecka.

9.06.2000 - I Festiwal Zjednoczonej Europy (9 - 10 czerwca 2000 roku) w Amfiteatrze przy ul. Festiwalowej 3 wystąpili piosenkarze z 9 krajów Europy oraz 3 zespoły. I nagroda 7000 dolarów Sambor Dudziński z Zamoś-cia - student szkoły aktorskiej.

9.06.2000 - II Astro-Festiwal impreza astronomiczna pod hasłem “Budujemy Planetarium Keplera w Zielonej Górze” (9-11.06).

12.06.2000 - Otwarcie wystawy Sławomira Winnickiego i Jakuba Trojanow-skiego pt. “Kolor i czerń” w Galerii Twórców “Galera” w Cafe Borgia.

13.06.2000 - XXVII sesja Rady Miejskiej w Zielonej Górze. Podjęcie uchwał w sprawach:

 Określenia źródła pokrycia niedoboru środków finansowych na podwyżki dla nauczycieli w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku.

 Zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000.

 Wprowadzenia uchwały porządkującej kredyty zaciągnięte przez miasto.

 Zmian w składach osobowych stałych komisji Rady.

 Składu osobowego Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego “Promyk”.

14.06.2000 - Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum w Gorzowie Krąg Arsenału 1955 w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

14.06.2000 - Finałowy koncert wieńczący kolejną edycję plebiscytu na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru “Leony 2000”, pod patronatem wicemarszałek województwa lubuskiego Jolanty Fedak oraz prezydenta miasta Zygmunta Listowskiego, w Lubuskim Teatrze. Statuetki otrzymali: Kinga Kaszewska i Sławomir Krzywiźniak - aktorzy sceny dramatycznej oraz Maria Weigelt i Jan Wysocki - aktorzy sceny lalkowej.

14.06.2000 - Dwudniowa wizyta ministra edukacji narodowej Mirosława Handke w Zielonej Górze.

16.06.2000 - Otwarcie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze w budynku Collegium Neofilologicum Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, al. Wojska Polskiego 64 (www.cise.org.pl).

16.06.2000 - Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lubuska Prasa Lokalna w składzie osobowym: Piotr Maksymczak (Puls), Adam Ruszczyński (Krąg), Leszek Koncur (Gazeta Nowogród Bobrzański).

16.06.2000 - Jubileuszowy Koncert z okazji 25 - lecia istnienia Teatru Tańca “Saga” w Teatrze Lubuskim.

19.06.2000 - Uroczystość wręczenia jednorazowych stypendiów twórczych i artystycznych w wysokości 1.730 zł, w sali ślubów w ratuszu.

 w dziedzinie plastyki: Igor Myszkiewicz, Przemysław Matecki, Anna Wojciul,

 w dziedzinie muzyki: Katarzyna Michalik, Katarzyna Wasiak, Anna Filipczuk, Justyna Świrniak, Krzysztof Mroziński,

 w dziedzinie tańca: Piotr Lewandowski, Agnieszka Szklarz - Para taneczna ze Szkoły Tańca “Gracja’ oraz Paweł Maciejewski - Daria Bator - Para tańcząca w Zielonogórskim Klubie Rock and Rolla Akrobatycznego “Bugs”,

 w dziedzinie fotografii: Marek Lalko, Helena Kardasz,

 w dziedzinie teatru: Grzegorz Sowa.

20.06.2000 - Wręczenie nagród Eurydyki 2000, przyznanych przez kapitułę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w patio Amfiteatru im. Anny German. Statuetki otrzymali:

 w dziedzinie tańca: Iwona Golczak i Michał Malitowski,

 w dziedzinie teatru: Maria Kozłowska i Maja Pietkiewicz,

 w dziedzinie piosenki: Dorota Małek i Grzegorz Hryniewicz,

 w dziedzinie plastyki: Magdalena Sarnecka.

27.06.2000 - XXVIII sesja Rady Miasta Zielona Góra w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza, Stary Rynek 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zielona Góra za okres I półrocza roku budżetowego.

2) Zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000.

3) Podjęcia działań zmierzających do przyjęcia na teren miasta Zielona Góra polskich rodzin z Kazachstanu.

4) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dla terenu stacji paliw przy ul. Wrocławskiej.

5) Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na lata 2001 - 2003 z przezna-czeniem na realizację kolejnych edycji Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy.

6) Zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady.

7) Zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

8) Zatwierdzenia statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Promyk” - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

9) Podziału miasta na obwody głosowania do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

29.06.2000 - Dzień Zielonej Góry z udziałem prezydenta Zygmunta Listowskiego w pawilonie polskim podczas prezentacji województwa lubuskiego na Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze (Niemcy).

30.06.2000 - Otwarcie wystawy “Pielgrzymka cesarska - lubuski szlak Ottona III” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

30.06.2000 - Otwarcie wystawy z okazji 60 urodzin znanego zielonogórskiego artysty plastyka Adama Wojciecha Bagińskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

LIPIEC

1.07.2000 - Powołanie Muzeum Zielonej Góry - Oddziału Muzeum Ziemi Lubuskiej (Zarządzenie Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej nr 4/2000 z dnia 21.06.2000 r.). Tymczasowo siedzibą Muzeum będzie budynek MZL przy al. Niepodległości 15, a funkcję dyrektora pełni dr Andrzej Toczewski.

3.07.2000 - Pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Lubuski, które powstało w 1999 roku. Jego zadaniem jest wspieranie zmian lubuskich uczelni, które doprowadziłyby do powstania uniwersytetu.

4.07.2000 - Przekazanie przez prezydenta Zygmunta Listowskiego nowocze-snego fotoradaru komendantowi miejskiemu policji Henrykowi Janikowi.

4/5.07.2000 - Oberwanie chmury. Niespotykana ulewa z wyładowaniami atmosferycznymi nad Zieloną Górą. Zostało podtopione śródmieście.

6.07.2000 - Powstanie Katedry Nauk Prawnych przy Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

7.07.2000 - IX Bieg Sztafetowy “Od Ratusza do Ratusza” - Cottbus (Chociebuż) - Zielona Góra (trasa 100 km).

8.07.2000 - Powstanie Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych Regionu Lubuskiego zrzeszającego lekarzy powiatu zielonogórskiego. Prezesem kolegium jest Robert Sapa.

10.07.2000 - II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych “Busker Bus” - Zielona Góra ‘2000 (10.07 - 11.07) zorganizowany przez Zielonogórski Ośrodek Kultury. W festiwalu wzięło udział 40 grup: z Czech, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Holandii, Ukrainy, Belgii, Nowej Zelandii.

11.07.2000 - Sukces tenisisty stołowego Daniela Góraka (17 lat) z Gazu Polskiego ZSMP Zielona Góra na Mistrzostwach Europy w Bratysławie (Słowacja). Po raz drugi z rzędu zdobył tytuł drużynowego mistrza Europy juniorów. Jego szkoleniowcem jest Józef Jagiełowicz.

13.07.2000 - Nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii po raz pierwszy duchownemu w dziejach zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tytuł otrzymał ks. Zygmunt Kowalczuk z Sulęcina (Laureat Nagrody - Wawrzyn Literacki 1999).

19.07.2000 - Otwarcie wystawy z cyklu prezentacji sylwetek osób zasłużonych dla miasta - postać doktora Zbigniewa Pieniężnego (wybitnego chirurga, twórcy i wieloletniego dyrektora szpitala powiatowego) w Zielonej Górze w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

19.07.2000 - Otwarcie Galerii Autorskiej Józefa Wilkonia (wybitnego rzeźbiarza i ilustratora książkowego w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

22.07.2000 - III Festyn Piekarzy i Ciastkarzy przy ul. Botanicznej zorganizo-wany przez sekcje piekarzy i cukierników Cechu Rzemiosł Różnych oraz Stowarzyszenie Piekarzy i Cukierników Rzeczypospolitej Polskiej.

24.07.2000 - Święto Policji - oddanie do użytku Ośrodka Szkolenia Językowego Policji w obiektach Ośrodka Szkolenia Policji “Gwardia” przy ulicy Strzeleckiej.

24.07.2000 - Rozpoczęcie dwutygodniowego kursu języka polskiego dla obco-krajowców w Wyższej Szkole Pedagogicznej Studentów rekrutuje Lubelskie Centrum Polonijne, ono też kurs finansuje. Wśród uczestników kursu są Niemcy, Francuzi, Anglicy, Rosjanie, Ukraińcy, Słowianie oraz Brazylijczycy.

24.07.2000 - Korzystna transakcja Zastal Wagony S.A. Kontrakt z Węgloko-ksem na sprzedaż wagonów pozwoli części załogi na powrót z postojowego do pracy.

24.07.2000 - Nadanie patentów Weterana Walki i Wolności i Niepodległości Ojczyzny 130 Lubuszanom w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Jest to wyróżnienie prestiżowe.

28.07.2000 - Otwarcie Ogrodu Radości Dzieci przy Palmiarni przez Centrum Biznesu.

SIERPIEŃ

1.08.2000 - Powołanie Biura Informacji i Obsługi Gospodarczej Miasta Zielona Góra z siedzibą w Centrum Biznesu (ul. Boh. Westerplatte 23) przez Urząd Miejski w Zielonej Górze. Dyrektorem biura jest Bogusław Jędraś.

1.08.2000 - Stowarzyszenie Lubuska Prasa Lokalna zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Prezesem został Adam Ruszczyński - zielonogórzanin, redaktor naczelny nowosolskiego tygodnika “Krąg”.

1.08.2000 - X - lecie działalności rzecznika praw mieszkańców. Stanowisko to utworzono 1 sierpnia 1990 roku w Urzędzie Miejskim. Biuro funkcjonuje w składzie Maria Pięta (rzecznik praw mieszkańców) i Jerzy Wojtkowiak (zastępca rzecznika).

2.08.2000 - Ruszyła XVIII Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej na Jasną Górę.

5.08.2000 - Zaprzęgiem konnym na Expo 2000 do Hanoweru (Niemcy) wyruszyli Zbigniew Majewski z Drzonkowa (koło Zielonej Góry) i Werner Schwiertz z Chociebuża (Cottbus).

7.08.2000 - Oddanie do użytku nowego budynku Politechniki Zielonogórskiej, w którym mieści się centrum naukowo - badawcze Wydziału Mechanicznego.

9.08.2000 - Zmarł redaktor Wiktor Lemiesz - pierwszy naczelny redaktor “Gazety Zielonogórskiej” (dziś “Gazety Lubuskiej”), prezes oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

10.08.2000 - Zmarł Zbigniew Trziszka - publicysta “Gazety Zielonogórskiej” (1966 - 1970), pisarz, który w swoich utworach często nawiązywał do wspomnień związanych z Ziemią Lubuską.

11.08.2000 - III Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej “Lubuska Camerata 2000” zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne Musica Viva. Organizatorzy: Ewa i Mariusz Monczakowie pochodzą
z Zielonej Góry, a obecnie mieszkają w Kanadzie.

21.08.2000 - Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy Zielona Góra 2000 w programie I Telewizji Polskiej o godz. 2200.

24.08.2000 - VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej “Pokój i Dobro” zorganizowany przez ojców franciszkanów z parafii św. Franciszka w Zielo-nej Górze oraz spółkę Bratni Zew.

24.08.2000 - Ogólnopolskie Bachanalia Fantastyczne zorganizowane przez Zielonogórski Klub Miłośników Fantastyki “Ad Astra”.

28.08.2000 - XX Rocznica Powstania NSZZ “Solidarność”. Uroczystości odbywały się w Konkatedrze Św. Jadwigi i pod pomnikiem “Solidarności”, obok kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.

29.08.2000 - XXIX sesja Rady Miasta w sali sesyjnej ratusza. Podczas sesji prezydent Zygmunt Listowski przedstawił informację o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze. Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1) zmiany uchwał w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

2) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność3) miasta,

4) regulaminu wynagradzania nauczycieli,

5) ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze,

6) zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na lata 2001 - 2003 z przeznacze-niem na organizację Dni Zielonej Góry - “WINOBRANIE”,

7) zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2001 na realizację kolektora ogólnospławnego od ul. Sikorskiego do al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze,

8) przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego miasta - Szkoła Podstawowa na osiedlu mieszkaniowym “ZASTAL”,

9) zwołania uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra,

10) zmiany uchwały dotyczącej powołania spółki - Miejskie Centrum Obsługi Usług Medycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze,

11) zmiany składu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Promyk” - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

31.08.2000 - Na Mistrzostwach Polski Juniorów rozgrywanych na stadionie olimpijskim we Wrocławiu zawodnicy zielonogórskiego Lubtouru zdobyli medale: dwa złote w biegu na 100 metrów (czas 24,26) - Anita Hennig, srebrny w skoku wzwyż (wynik 2,14) - Robert Suchodolski.

31.08.2000 - Zakończyła się produkcja mebli w Zielonogórskich Fabrykach Mebli “Zefam” S.A. w Zakładzie przy ul. Sienkiewicza 9 (www.zefam.com.pl).

WRZESIEŃ

1.09.2000 - Dla upamiętnienia rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyły się uroczystości przy pomniku na placu Bohaterów. W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystawę “57 miesięcy Okupacji - Społeczeństwo Polskie podczas II Wojny Światowej”.

1.09.2000 - Miejska inauguracja nowego roku szkolnego 2000/2001 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Kąpielowej 7 (dzielnica Jędrzychów). Nowości w zielonogórskiej oświacie:

1) W czterech zielonogórskich przedszkolach (nr 10, 15, 21, 30) ruszyły oddziały integracyjne.

2) Powstało 9 gimnazjów, w których powołano na stanowiska dyrektorów z konkursu:

GIMNAZJUM NR 1, ul. Wyszyńskiego 101, dyrektor Roman Łuczkiewicz

GIMNAZJUM NR 2, ul. Cyryla i Metodego 9, dyrektor Jerzy Gaweł

GIMNAZJUM NR 3, ul. Kingi 1, dyrektor Maria Buczacka

GIMNAZJUM SPORTOWE NR 4, ul. Zamenhofa 1, dyrektor Andrzej Pawłowski

GIMNAZJUM NR 5, ul. Piastowska 9, dyrektor Leszek Kramarz

GIMNAZJUM NR 6, ul. Chopina 18 a, dyrektor Jerzy Dalecki

GIMNAZJUM NR 7, ul. Zachodnia 63, dyrektor Jerzy Marcinkiewicz

GIMNAZJUM NR 8, Osiedle Pomorskie 13, dyrektor Tomasz Maciejkowski

GIMNAZJUM NR 9, ul. Francuska 25 a, dyrektor Wiesław Wołyniec

3) Nową siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 jest budynek w Zespole Szkół Samochodowych im. Janusza Korczaka przy ulicy Wyspiańskiego 23.

1.09.2000 - Otwarcie pierwszego w województwie Punktu Informacji Tury-stycznej w ratuszu. Podczas uroczystości marszałek województwa i prezydent miasta podpisali list intencyjny w sprawie “Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” oraz “Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra”.

2.09.2000 - WINOBRANIE - uroczyste otwarcie Dni Zielonej Góry rozpoczęło się na scenie przy ratuszu. Bachus przejął od prezydenta Zygmunta Listowskiego władzę w mieście na czas Dni Zielonej Góry. Organizatorem Winobrania jest Centrum Biznesu Spółka z o. o.

8.09.2000 - Otwarcie Komisariatu Policji I w Zielonej Górze przy al. Niepod-ległości 13. Do tej pory Komisariat Policji I miał swoją siedzibę przy ulicy Piotra Skargi 10. Nowy budynek wyposażony jest w system monitorowania centrum miasta.

9.09.2000 - Zielonogórzanie Iwona Golczak i Michał Malitowski dotarli do rundy półfinałowej Mistrzostw Świata w tańcach latynoamerykańskich w Miami na Florydzie. Znaleźli się w pierwszej dwunastce par z całego świata. Para trenuje pod okiem Wojciecha Olszaka.

14.09.2000 - III Polsko - Niemieckie Forum Budowlane w auli Politechniki Zielonogórskiej zorganizowane przez Polsko - Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki w Gorzowie oraz kilku największych polskich i nie-mieckich samorządów, związków i przedstawicielstw firm budowlanych.

14.09.2000 - Jubileusz 50 - lecia pracy twórczej i 75 rocznicy urodzin Michała Kaziowa - prozaika, krytyka, eseisty, działacza kultury. Promocja księgi jubileuszowej “Wywiedzione z losu” w sali dębowej Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

15.09.2000 - Otwarcie wystawy Józefa Burlewicza “Malarstwo” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

16.09.2000 - Uroczystość odsłonięcia Monumentu Golgota Wschodu - najwię-kszego pomnika ku czci ofiar Wschodu w części nekropolii (przy ul. Wroc-ławskiej) uznanej za symbol pamięci narodowej.

16.09.2000 - Otwarcie nowej stacji benzynowej “Statoil” przez norweski koncern STATOIL przy Alei Konstytucji 3 Maja 20.

20.09.2000 - Otwarcie wystawy “Pielgrzym z Polski” z okazji 22 Rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

21.09.2000 - Uroczystość nadania imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze (ul. Francuska 25a).

21.09.2000 - Spotkanie autorskie z Jonathanem Carrolem w sali dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowane przez Dom Wydawniczy “Rebis” w Poznaniu, Hurtownię Książek “ART- MARK” w Zie-lonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida.

22.09.2000 - II Targi Lubuskie Rzemiosło - Wytwórczość - Mieszkanie - Dom - Ogród w Drzonkowie (22 - 24.09.) zorganizowane przez Lubuskie Biuro Targowe.

26.09.2000 - XXXI sesja Rady Miasta w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

2) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

3) ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w za-sobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze w budynkach przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze,

4) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia miasta Zielona Góra do “Aquarena Zielona Góra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,

5) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta umowy o dofinansowanie przedsię-wzięcia p. n. “Modernizacja hali do szkolenia w akrobatyce sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,

7) zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2000 rok,

8) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra.

26.09.2000 - Spotkanie autorskie z księdzem Janem Twardowskim w sali dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida.

28.09.2000 - Uroczysty odbiór dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Krasińskiego wybudowanych z inicjatywy Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przez firmę Limex.

29.09.2000 - Redaktor “Gazety Lubuskiej” Lech Tylutki zwyciężył w tegoro-cznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu “O nagrody publicystyczne ministra rolnictwa i rozwoju wsi”. Jest on laureatem pierwszej nagrody w kategorii prasowych publikacji.

29.09.2000 - Otwarcie wystawy fotografii wykonanych techniką gumy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Prace szesnastu autorów powstały podczas tegorocznych warsztatów plenerowych w Broniszowie.

30.09.2000 - Inauguracyjna Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Jest to pierwsza w Polsce, po reformie administracyjnej, młodzieżowa rada powołana z inicja-tywy Jana Kochanowskiego przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego.

PAŹDZIERNIK

4.10.2000 - Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Zielonogórskiej. Wystąpienie rektora profesora Michała Kisielewicza było krótkim bilansem minionego roku akademickiego ale również dotyczyło przyszłości, bo zawierało wątki dotyczące powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

5.10.2000 - Inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Lubuskim Teatrze.

8.10.2000 - Wybory prezydenckie Polska ‘2000. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 600 do 2000. Głosy obliczało 56 Obwodowych Komisji Wyborczych - 9 października podano wyniki do publicznej wiadomości. Zielonogórzanie głosowali następująco: Aleksander Kwaśniewski - 36.322 głosów, Andrzej Olechowski - 11.833 głosów, Marian Krzaklewski - 8.410 głosów.

13.10.2000 - Jubileuszowy X Zielonogórski Festiwal Smyczkowy zorganizo-wany przez Filharmonię Zielonogórską i Warszawską Akademię Muzyczną.

15.10.2000 - VIII Powinobraniowe Spotkania Teatralne.

19.10.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książki Roberta Czarkowskiego “Wróciłem z piekła” w salonie wystawowym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wspomnienia spisał i opracował literacko Błażej Kusztelski (publicysta i dyrektor wydawnictwa G&P).

23.10.2000 - Uroczystość wręczenia nagrody redakcji “Studiów Zielonogórskich” dr Janowi Muszyńskiemu w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

23.10.2000 - Ukazał się szósty tom “Studiów Zielonogórskich” pod redakcją dr A. Toczewskiego, wydany przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

24.10.2000 - XXXII sesja Rady Miasta w sali sesyjnej ratusza. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

1) nadania nazwy nowo powstałej ulicy Nowojędrzychowska,

2) nadania nazwy “Osiedle Stefana Batorego” nowo powstającemu osiedlu pomiędzy ulicą Stefana Batorego, Energetyków, Elektronową, Dekoracyjną i Trasą Północną,

3) zmiany nazwy części ulic: Generała Jarosława Dąbrowskiego, Artura Grottgera, Krakusa, Krętej, Prostej, Wiejskiej, Szczekocińskiej, Zielonogórskiej,

4) zmiany uchwały w sprawie powołania spółki Miejskie Centrum Obsługi Usług Medycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze,

5) wyrażenia zgody na likwidację Związku Polskich Gmin Zachodnich,

6) zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

7) ustalenia zasad dokonywania czynności z zakresu prawa pracy z Przewodniczącym Zarządu Miasta,

8) poparcia inicjatywy Rady Miasta Bydgoszczy o ustanowienie roku 2001 Rokiem Ignacego Jana Paderewskiego.

25.10.2000 - Spotkanie z okazji inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2000/2001 odbyło się w Palmiarni z udziałem pracowników kultury, twórców i artystów. Miejską inaugurację uatrakcyjnił występ zespołów BIG BEND i FRAGLESI.

26.10.2000 - Czwartek Lubuski - wieczór poezji księdza dr. Zygmunta Kowalczuka pt. “Pod skrzydłami aniołów” w sali dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wykonaniu Mieczysława Hryniewicza.

27.10.2000 - Uroczyste przekazanie daru Komendzie Miejskiej Policji przez Urząd Miejski w Zielonej Górze i Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową (przy ul. Morelowej) w postaci: 7 samochodów marki polonez caro plus - 1,6 GSI, Forda transportera do deportacji obcokrajowców (Komenda Woje-wódzka Policji), 10 radiotelefonów dla patroli i 10 radiostacji do samochodów.

31.10.2000 - Firma Zastal Wagony S.A. wygrała przetarg na produkcję wagonów dla kolei niemieckich.

LISTOPAD

3.11.2000 - X Zielonogórski Festiwal Muzyczny zorganizowany przez Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze “Cantores”. Prezentacje muzyki dawnej z zachowaniem historycznych reguł praktyki wykonawczej.

5.11.2000 - Zmarł redaktor Jerzy Doczyński - pionier lubuskiej prasy i środowiska dziennikarskiego.

6.11.2000 - Z okazji 55 - lecia Muzeum otwarto kilka ekspozycji: “55 Lat Muzeum w Zielonej Górze”: “Portret Zielonogórzan na koniec wieku” przedwojenne portrety domowe, “Pamiątki z podróży Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej”, premierowa ekspozycja stałej Galerii Sztuki Śląskiej. Ukazał się siódmy numer Informatora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze “Museion”.

8.11.2000 - Sukces zielonogórzan na Mistrzostwach Polski w sportowym tańcu towarzyskim w stylu standard. Tytuł pierwszego wicemistrza Polski w sportowym tańcu towarzyskim w stylu standard na Mistrzostwach Polski w Elblągu - zdobyła para Andrzej Sadecki i Karina Nawrot.

9.11.2000 - Ukazał się pierwszy numer “Lubuskiego Nadodrza” - pisma społeczno - kulturalnego. Redaktorem naczelnym jest Jerzy Przybecki.

9.11.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książki Małgorzaty Mikołajczak “Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł” w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

9.11.2000 - Na międzynarodowych targach elektroinstalacji, elektroniki i oświetlenia Elektr - Expo 2000 w Warszawie, nagrodę Złotej Iskry otrzymał system Lumel - Energia Lubuskich Zakładów Aparatów Elektry-cznych w Zielonej Górze.

10.11.2000 - Otwarcie nowej Noclegowni dla bezdomnych im. Ojca Stefana Modesta Glorieux. Jednorazowo schronisko może pomieścić 104 osoby. Kierownikiem jest Hanna Kielich.

12.11.2000 - Premiera monodramu “Wiedźma” na podstawie powieści M. Bułhakowa “Mistrz i Małgorzata” na scenie im. S. Hebanowskiego przygotowana w ramach sceny inicjatyw aktorskich Lubuskiego Teatru; realizacja i wykonanie Beata Rynkiewicz, scenografia Anna Tomaszuk, muzyka i efekty specjalne Artur Beling.

13.11.2000 - Zielonogórzanin, poseł na sejm RP obecnej kadencji, przewodniczący sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej Józef Zych został ekspertem parlamentu europejskiego.

14.11.2000 - Wernisaż malarstwa Juliusza Piechockiego w Galerii Punkt (Monka Masłowskiego), al. Niepodległości 31a.

15.11.2000 - Otwarcie supermarketu Bricomarche (należącego do francuskiej sieci Mousquetaires-Muszkieterowie) przy ul. Stefana Batorego 81a.

16.11.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książki Wojciecha Śmigielskiego w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej “Luiza w salonach zmęczonego socjalizmu”.

16.11.2000 - Krzysztof Kieślowski - reżyser i scenarzysta został patronem V Liceum Ogólnokształcącego.

20.11.2000 - Wystawa Magdaleny Jągowskiej-Kasprzyckiej w Galerii Twórców “Galera” na poddaszu DK “Kolejarz”.

20.11.2000 - Powstanie Lubuskiego Stowarzyszenia Radiestetów i Terapeu-tów Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ulicy Jedności 62d w Zielonej Górze. Organizacji przewodniczy Jan Krawiec.

20.11.2000 - Powstanie Lubuskiej Rady do Spraw Kombatantów - Okręg Zielona Góra. Przewodniczy jej Janina Błaszczak - Wolanin.

22.11.2000 - IV Noc poetów - najlepszego autora wybrała publiczność - został nim debiutant Konrad Wojtyła - autor tomiku “Z dwojga złego wybieram miłość”. Pomysłodawcami imprezy są Andrzej Buck (dyrektor, wcześniej kierownik literacki teatru) oraz Czesław Markiewicz (dziennikarz, promujący młodych poetów na antenie Radia Zachód).

23.11.2000 - Wręczenie nagród animatorom szkolnych zespołów i grup artystycznych “Animator roku 2000” w Piwnicy Artystycznej “Kawon”. Laureatami zostali: Renata Trzaskowska - Szkoła Podstawowa nr 1, Eugenia Kalinowska - Szkoła Podstawowa nr 7, Marzena Nowicka - Szkoła Podstawowa nr 12, Ewa Andrzejewska - Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.

25.11.2000 - Benefis z okazji 30 - lecia pracy artystycznej Tomasza Karasińskiego - aktora Lubuskiego Teatru.

29.11.2000 - XXXIII sesja Rady Miasta w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

1) wprowadzenia dodatku samorządowego dla wyróżniających się w pracy nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra,

2) zmiany uchwał w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

3) wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej,

4) udzielania inwestorom ulg w podatku od nieruchomości,

5) ustalenia opłat za wodę, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodno - kanalizacyjnych stanowiących własność6) miasta Zielona Góra,

7) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, stawki czynszu za najem lokali socjalnych oraz stawki czynszu wolnego,

8) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2002 z przeznaczeniem na modernizację z rozbudową hali do szkolenia w akrobatyce sportowej będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Urszuli w Zielonej Górze,

9) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą “Modernizacja hali do szkolenia w akrobatyce sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze, będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

10) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,

11) nadania nazwy nowo powstałej ulicy Jana Zamoyskiego i zmiany przebiegu ulicy Zygmunta Krasińskiego,

12) nadania nazw nowo powstałym ulicom: Jerzego Waszczyka i 30 maja 1960 roku,

13) osiedlenia rodziny z Kazachstanu na terenie miasta Zielona Góra,

14) zawarcia ugody przed Komisją Regulacyjną w Warszawie,

15) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Miasta Zielona Góra w celu budowy parkingu przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Zielonej Górze,

16) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Zielona Góra o statusie miejskim, a Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Świętego Ducha w Zielonej Górze,

17) sprzedaży na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, ul. Obywatelska 1 - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność18) miasta Zielona Góra,

19) sprzedaży na rzecz Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność20) miasta Zielona Góra,

21) zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2001 na zakup urządzeń i wykonanie instalacji do dawkowania dwutlenku chloru w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody pitnej,

22) utworzenia środka specjalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze,

23) zatwierdzenia “Modelowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w samorządzie - DOMINO”,

24) wprowadzenia samorządowego dodatku dla dzieci niepełnosprawnych.

29.11.2000 - Otwarcie wystawy fotograficznej Zbigniewa Sejwy “Ślady zwykłych ludzi” w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

GRUDZIEŃ

1.12.2000 - XXVI Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 21. Wśród nagrodzonych dwudziestu laureatów znalazła się zielonogórzanka Marta Łupacz.

1.12.2000 - WÓDKA LUKSUSOWA produkowana w Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych “POLMOS” Spółka Akcyjna w Zielonej Górze(ul. Jed-ności 59) została wyróżniona w konkursie EUROPRODUKT 2000, zorga-nizowanym przez Magazyn Integracji “Eurofakty” (www.polmos.zgora. pl).

2.12.2000 - Uroczystości 95 - lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w zielonogórskiej Palmiarni. W regionie lubuskim ZNP działa 50 lat i zrzesza przeszło 11 tysięcy nauczycieli oraz pracowników oświaty (w Zielonej Górze 1300). Prezesem ZNP Okręgu Lubuskiego jest Bożena Mania. ZNP Zarząd Okręgu Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Grottgera 33.

7.12.2000 - Czwartek Lubuski - promocja książki “Imiona własne” (debiut prozatorski) zielonogórskiego poety Krzysztofa Fedorowicza w saloniku literackim Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8.12.2000 - Posiedzenie zespołu ministra Edukacji Narodowej do spraw powołania Uniwersytetu w Zielonej Górze. Spotkaniu przewodniczył wice-minister Jerzy Zdrada.

8.12.2000 - Wręczenie stypendiów sportowych miasta Zielona Góra w ratuszu. Otrzymali je: Artur Budziłło (lekkoatleta), Daniel Górak (tenisista), Anita Henning (lekkoatletka), Krzysztof Kuźniak (kolarz), Aleksandra Maciul (pływaczka), Agnieszka Stanisławska (pływaczka), Adam Plutecki (pływak), Michał Zaremba (strzelec), Przemysław Stęc (tenisista).

14.12.2000 - Czwartek Lubuski - promocja albumu Leszka Krutulskiego “Zielona Góra XIX i XX wieku w starej i nowej fotografii” w klubie Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

14.12.2000 - Obchody 10 - lecia istnienia grupy filmowców Sky Piastowskie - uroczystości w kinie studyjnym “NEWA” (al. Niepodległości 36) i w Barze Rozrywkowym “Studio” (al. Wojska Polskiego 114 b).

15.12.2000 - Ukazało się 15 - tysięczne wydanie “Gazety Lubuskiej”. Od jej pierwszego wydania minęło 48 lat, trzy miesiące i 15 dni. Jest to największe medium w regionie i najbardziej poczytny dziennik regionalny w zachodniej Polsce. Zielona Góra, al. Niepodległości 25 (www.gazetalubuska.pl).

15.12.2000 - 35 - lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Budo-wlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 50).

16.12.2000 - “Świąteczny deptak radości” - impreza zorganizowana przez: Zielonogórski Ośrodek Kultury, Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, Stowarzyszenie “Nasze dzieci” i Galerię “U Jadźki”. Na deptaku odbył się koncert zielonogórskich artystów - profesjonalistów i amatorów. Kwesto-wano na rzecz dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

16.12.2000 - Koncert na zakończenie wieku w Filharmonii Zielonogórskiej - zagrała orkiestra FZ pod dyrekcją Czesława Grabowskiego. W programie utwory: T. Baidra, F. Schuberta, W. A. Mozarta.

18.12.2000 - Zbigniew Spruch został uznany za Najlepszego Kolarza 2000 Roku w plebiscycie dziennikarzy, zorganizowanym pod patronatem Polskiego Związku Kolarskiego i “Przeglądu Sportowego”.

19.12.2000 - XXXIV sesja Rady Miasta w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

1) ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kilińskiego 3 w Zielonej Górze w wysokości 5,49 zł,

2) poparcia inicjatyw uchwałodawczych Rady Miejskiej w Będzinie dotyczących wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów niektórych ustaw,

3) zatwierdzenia programu naprawczego do roku 2006 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

4) zatwierdzenia programu naprawczego do roku 2006 dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze,

5) ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,

6) zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholo-wych na rok 2001,

7) nadania imienia “Wyspa dzieci” Miejskiemu Przedszkolu nr 10 z oddziałem integra-cyjnym przy ul. Monte Cassino 21a w Zielonej Górze,

8) nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Zachodniej 61 w Zielonej Górze, utworzonemu przez Radę Miasta 29 czerwca 1999 roku,

9) zmiany przebiegu ulicy Anny Jagiellonki,

10) nadania nazwy terenowi przy ulicy Ułańskiej “Skwer Porozumień Sierpniowych”,

11) ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Zielona Góra, nieetatowym członkom Zarządu Miasta oraz członkom komisji spoza Rady Miasta Zielona Góra,

12) zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2000,

13) stawek podatku od środków transportowych oraz zmiany uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2000 roku nr XXXIII/367/2000 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.

20.12.2000 - 50 - lecie Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznaw-czego (ul. Kupiecka 74) w Palmiarni.

27.12.2000 - Otwarcie wystawy “XX- Lecie Inspekcji Ochrony Środowiska. Walory przyrodnicze Ziemi Lubuskiej w obiektywie Jerzego Mendaluka” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

27.12.2000 - Anglik Lee Richardson podpisał kontrakt z Zielonogórskim Klubem Żużlowym “Polmos” na sezon 2001.